ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelnemersvoorwaarden Move with Marc 

Artikel 1 Definities
Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Move with Marc.  
Move with Marc, statutair gevestigd te Amsterdam en Kantoorhoudende te (1012PL) Amsterdam aan de Jonge Roelensteeg 4N. 


Deelnemersovereenkomst: 
De overeenkomst tussen Move with Marc en een Deelnemer. 
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Move with Marc zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 
Move with Marc en iedere Deelnemer. 
2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van
alle Bestuurders van Move with Marc en alle personen die voor Move with Marc werkzaam zijn
en/of door Move with Marc zijn ingeschakeld. 
2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze 
Uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst 
3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Move with Marc komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de 
Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Move with Marc. De 
Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds
conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar. 
3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en Verplichtingen van Move with Marc en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie. 
3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan Move with Marc aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan Move with Marc worden verstrekt. 

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 
3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Move with Marc heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Move with Marc gesloten Deelnemersovereenkomst te
herroepen. 
3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Move with Marc gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Move with Marc en/of u de locatie van Move with Marc heeft betreden. 
3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Move with Marc af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.8 Wij hanteren een minimale leeftijd van 18+ in de lessen

 

Artikel 4 - Prijzen en betaling 
4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Move with Marc dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Move with Marc te zijn voldaan. 
4.2 De Deelnemer machtigt Move with Marc door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan Move with Marc verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven. Dit geldt niet voor de losse lessen en rittenkaarten.
4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5. 
4.4 Move with Marc behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 
4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Move with Marc, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Move with Marc liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd. 

 

Artikel 5 Opzegging Deelnemersovereenkomst 
5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. Move with Marc zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Move with Marc, bij gebreke waarvan Move with Marc ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 
5.3 Move with Marc heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 
- De Deelnemer zich naar de mening van Move with Marc schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; 
- Als de Deelnemer de regels van Move with Marc stelstelmatig overtreedt; of 
- Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer. 

 

Artikel 6 Risico en Aansprakelijkheid 
6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Move with Marc voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Move with Marc is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 
6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen
waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 
6.3 Zowel Move with Marc als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden. 
6.4 Move with Marc en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden. 
6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Move with Marc, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 
6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Move with Marc en ieder  ander van wiens hulp Move with Marc gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst. 

 

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacy beleid 
7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Move with Marc verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres. 

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Move with Marc toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Move with Marc. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Move with Marc gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Move with Marc zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen. 
7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan  Move with Marc ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Move with Marc per e-mail en anderszins toe te sturen. 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017. 
8.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.  Move with Marc en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
8.3 Iedere rechtsverhouding met Move with Marc wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Move with Marc die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.